Evolutionspsykologi och biologiska könsskillnader

Standard

I Sverige är det mer eller mindre tabu att diskutera biologiska könsskillnader. Ett exempel på detta är ett officiellt regeringsdokument som skriver att

“regeringen betraktar manligt och kvinnligt som ”sociala konstruktioner”, dvs. könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi” (Regeringens skrivelse 2002/03:140)

Trots detta finns det starka vetenskapliga bevis för att vissa könsskillnader är biologiska. Inom evolutionspsykologin förväntas kvinnor och män skilja sig på de områden som de mött olika anpassningsproblem under evolutionen (Buss 1995a). Att könsskillnaden i kognitiva (bl.a. verbala och matematiska) förmågor är liten (Hyde 1981) tycks därför inte vara en slump – båda könen har haft nytta av att utveckla kognitiva förmågor.

På andra områden har könen mött väldigt olika anpassningsproblem, och detta har också lett till olika psykologiska mekanismer. Ett problem för män är att de aldrig kan veta helt säkert om barnen som föds är deras eget (Buss 1995b), män riskerar alltså att ödsla resurser på någon annan mans avkomma. På grund av detta har män större anledning att hindra sin partner från att vara sexuellt otrogen, vilket speglas i det faktum att män är mer obekväma med att tänka sig sin partner ha sex med någon annan (Schützwohl 2004) .

Ett annat problem har med investering i avkomman att göra. Honor har definitionsmässigt större könsceller än hanar. Detta gör att honornas investering i avkomman redan från början är större än hanarnas (Dawkins 2006). Hos människor är en kvinnas minimala investering i avkomman 9 månader medan en mans är ett samlag. Män har med andra ord mer att vinna på att fler sexuella partners. Detta förklarar varför män ideellt vill ha mer än 18 sexpartners under sin livstid medan kvinnor bara vill ha 4 eller 5 (Buss & Schmitt 1993) och varför män är mer positivt inställda till tillfälliga sexuella förbindelser (Oliver och Hyde 1995).

Källor:

Buss, D. M. (1995a). Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 6, 1-30.

Buss, D. M. (1995b). Psychological sex differences: Origins through sexual selection. American Psychologist, 50, 164-168.

Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual Strategies Theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204-232.

Dawkins, R. (2006) The Selfish Gene. Oxford University Press

 

Oliver, Mary B.; Hyde, Janet S. (1993) Gender differences in sexuality: A meta-analysis. Psychological Bulletin, Vol 114(1), Jul 1993, 29-51.

Regeringens skrivelse 2002/03:140: http://www.regeringen.se/content/1/c4/20/69/2c27bade.pdf

Advertisements