Världens sämsta evolutionspsykologer?

Standard

Evolutionspsykologin är en spännande akademisk disciplin som gjort viktiga fynd och bidragit till en ökad förståelse för orsakerna till mänskligt beteende. Precis som inom alla discipliner finns det dock ett antal forskare som bedriver dålig vetenskap. Två av de forskare som jag anser tillhöra denna kategori är Satoshi Kanazawa och Kevin B. Macdonald.

Även om Kanazawa har bedrivit en del intressant forskning så har han vid flera tillfällen anklagats för sin bristande metodologi och sin oförmåga att kunna se alternativa förklaringar till sina resultat. Dessa anklagelser har inte bara kommit från arga journalister och bloggare utan också publicerats i vetenskapliga tidskrifter av framträdande forskare.

Kanazawas mest uppmärksammade artikel publicerades 2011 under namnet Why Black Women Are Less Physically Attractive Than Other Women. Artikeln (som inte publicerades i en vetenskaplig tidskrift) ledde till ett ramaskri på internet. Efter det gick flera psykologer ut och kritiserade artikeln. Bland annat visade det sig att Kanazawas tes inte har empiriskt stöd (Barry Kaufman 2011).

I den vetenskapliga tidskriften Evolutionary Psychology Journal publicerades en artikel vid namn Kanazawa’s bad science does not represent evolutionary psychology undertecknad av 68 forskare. Artikeln kritiserar Kanazawas forskning och några av världens främsta evolutionspsykologer – Steven Pinker och David Buss – är medförfattare. Till Kanazawas fördel ska det nämnas att han försvarades av 23 andra forskare (inkluderat bland annat svenskarna Fredrik Ullén och Birgitta Tullberg) i en annan artikel.

Det är dock svårt att försvara det faktum att Kanazawa upprepat ”räknat fel” på siffror i sin forskning samt att han ofta är oförmögen att se andra förklaringar än evolutionära. Trots det kan Kanazawa mött sin överman i Kevin B. MacDonalds forskning. Macdonald är (såvitt jag vet) endast känd för en vetenskaplig idé: att ett antal egenskaper som han tillskriver judar – inklusive hög verbal intelligens och etnocentrism – utvecklats rasbiologiskt och kulturellt för att öka judars förmåga att konkurrera med icke-judar om resurser.

MacDonalds idéer har kritiserats av bland andra de börömda evolutionspsykologerna John Tooby och Steven Pinker. Steven Pinker skriver det här i ett brev:

”MacDonald’s main axioms – group selection of behavioral adaptations, and behaviorally relevant genetic cohesiveness of ethnic groups — are opposed by powerful bodies of data and theory, which Tooby, Cosmides, and many other evolutionary psychologists have written about in detail. Of course any assumption can be questioned, but there are no signs that MacDonald has taken on the burden of proof of showing that the majority view is wrong” (Pinker, Steven)

Att MacDonald använder sig av gruppselektion som förklaringsmodell är särskilt anmärkningsvärt då detta är extremt kontroversiell bland evolutionsteoretiker. Evolutionspsykologer framhåller vanligtvis att evolutionen sker på gen-nivå d.v.s. att gener som ökar den reproduktionsförmågan hos en organism kommer bli fler i nästa generation. Enligt gruppselektionsteorin drivs evolutionen av skillnader mellan grupper snarare än mellan gener. Denna teori har idag få anhängare och har kritiserats av mängder av evolutionsbiologer och filosofer inklusive George C. Williams, John Maynard Smith, C.M. Perrins, Peter Singer och Richard Dawkins.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns dåliga evolutionspsykologer – precis som inom alla discipliner. Men att evolutionspsykologin är ett viktigt paradigm för förståendet av vårt psyke och beteende.

Källor:

Barry Kaufman, Scott (2011). Black Women Are Not (Rated) Less Attractive! Our Independent Analysis of the Add Health Dataset. Psychology Today 2011 

Pinker, Steven

Advertisements